شرکت فولکس واگن

شرط جذاب فولکس واگن برای کارگران روسیه

تبعات جنگ اوکراین و روسیه همچنان دامن شرکت های اروپایی را گرفته است. گروه فولکس واگن که دارای سایت های تولید خودرو در روسیه است به ۲۰۰ نفر از کارگران …

شرط جذاب فولکس واگن برای کارگران روسیه اطلاعات بیشتر